වෙනත් වැදගත් වෙබ් අඩවි
ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිළ වෙබ් අඩවිය
සමාජ සවිබලගැන්විම් අමාත්‍යාංශය
භාගත කිරීම්
සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩල පනත 1996
සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය සංශෝධිත පනත 1999
ගැසට් පත්‍රය 2006.09.25
බඳවා ගැනීමේ අයදුම්පත
විශ්‍රාම වැටුප් වාරික වගු
ප්‍රකාශ
පත්‍රිකා
වාර්ෂික වාර්තාව
යෝජනා ක්‍රමවල ප්‍රතිලාභ ‍
විශ්‍රාම වැටුප
පූර්ණ අබලතා ප්‍රතිලාභ
අර්ධ අබලතා ප්‍රතිලාභ
මරණ පාරිතෝෂික

කොන්ත්‍රාත් පිරිනැමීම

පද්ධති අවශ්‍යතා සනාථ කිරීම, නිර්මාණය, සංවර්ධනය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම
සමාජ ආරක්ෂණ විශ්‍රාම වැටුප් කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය (SSPMIS)


නිකුත් කරන ලද දිනය 2013-08-31
ආයතනය ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය
විස්තරය සමාජ ආරක්ෂණ විශ්‍රාම වැටුප් කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය (SSPMIS), පද්ධතියේ අවශ්‍යතා තහවුරු කිරීම, නිර්මාණය, සංවර්ධනය කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම)
කොන්ත්‍රාත් අංකය SLSSB / GOSL / CON / QCBS / 2017/01
ලැබුණු මිල ගණන් ප්‍රමාණය 05
සාර්ථක ලංසුකරුගේ නම එපික් ලංකා (පෞද්ගලික) සමාගම
කොන්ත්‍රාත් මුදල රුපියල් 10,902,500.00 + VAT