වෙනත් වැදගත් වෙබ් අඩවි
ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිළ වෙබ් අඩවිය
කාන්තා, ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය
භාගත කිරීම්
සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩල පනත 1996
සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය සංශෝධිත පනත 1999
ගැසට් පත්‍රය 2006.09.25
බඳවා ගැනීමේ අයදුම්පත
විශ්‍රාම වැටුප් වාරික වගු
ප්‍රකාශ
පත්‍රිකා
වාර්ෂික වාර්තාව
යෝජනා ක්‍රමවල ප්‍රතිලාභ ‍
විශ්‍රාම වැටුප
පූර්ණ අබලතා ප්‍රතිලාභ
අර්ධ අබලතා ප්‍රතිලාභ
මරණ පාරිතෝෂික

ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුව මගින් වර්ෂ 1996 අංක 17 දරණ පනත මගින් ස්ථාපිත කරන ලදුව, වර්ෂ 1999 අංක 33 දරණ පනත මගින් එම මුල් පනත සං‍ශෝධනය කර ඇත. මෙම  පනත මගින් ස්වයං රැකියාවල නියුතවූවන්, අවිධිමත් අංශයන්හි නියුතු අය, සහ අනෙකුත් අංශවල සේ‍වයේ නියුතු රාජ්‍ය විශ්‍රාම වැටුපක හිමිකම් නොමැති අය සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් හා සමාජ ආරක්ෂණ ප්‍රතිලාභ ලබා දීම සඳහා ස්ථාපනය කර ඇත.

 

දැක්ම

සමාජ ආරක්ෂණයෙන් සුරක්ෂිත වූ අභිමානවත් ජාතියක්

මෙහෙවර

අභිමානවත් ජාතියක් ගොඩනැගිම උදෙසා සමාජ ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්තීන්  සම්පාදනය,ක්‍රියාත්මක කිරීම හා නියාමනය තුලින් යහ පාලන ප්‍රතිපත්ති වලට අනුගත වෙමින් ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියන්ගේ ආර්ථික, සමාජීය, සංස්කෘතික සුරක්ෂිතභාවය වෙනුවෙන් රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන සමග උපය මාර්ගික සම්බන්ධතා ගොඩ නගමින් තිරසාර සංවර්ධනයක් කරා…

අරමුණු

  • ස්වයංරැකියාවල නියුතු තැනැත්තන්ට ඔවුන් වයෝවෘධ කාලයේදි හෝ ඔවුන් යම් අශක්නුතාවයට පත්වු විට,එම කාලයේදි ඔවුන්ට සමාජ රක්ෂණය සැලසීම.

  • ස්වයං රැකියාවල නියුතු තැනැත්තන් මියගිය විට, ඔවුන්ගේ යැපෙන්නන්ට සහන සැලසීම
  • ස්වයං රැකියාවල  නියුතු තැනැත්තන්ට ඔවුන්ගේ අදාළ වෘත්තීයවල යෙදෙන ලෙස දිරිමත් කිරීම හා ඔවුන්ගේ හැකියාවන් හා දක්ෂතා වැඩිදියුණු කිරීම
  • ස්වයං රැකියාවල යෙදෙන ලෙස තරුණයන් දිරිමත් කිරීම හා ඔවුන්ගේ හැකියාවන් හා දක්ෂතා වැඩිදියුණු කිරීම
  • සකසුරුවම් වීම හා සම්පත් කළමනාකරණයේ ප්‍රතිලාභ පිළිබඳව ස්වයං රැකියාවල නියුතු තැනැත්තන් දැනුවත් කිරීම සහ
  • සාමාන්‍යයෙන් ස්වයං රැකියාවල නියුතු ජීවන තත්වය වැඩිදියුණු කිරීම

 

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

DGM Social Security

සමන් හඳරාගම මහතා

සභාපති

දුරකතන : +94 11 2886580
ෆැක්ස් : +94 112 886580
ඊ-මේල් : chairman@ssb.gov.lk

DGM Social Security

ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ

දුරකතන : +94 11 3181182
ඊ-මේල් : wd@ssb.gov.lk

DGM Social Security

අධ්‍යක්ෂ
DGM Social Security

අධ්‍යක්ෂ
Internal Auditor

අධ්‍යක්ෂ
AGM Social Security

අධ්‍යක්ෂ
Internal Auditor

අධ්‍යක්ෂ (මහා භාණ්ඩාගාර නියෝජිත)


කළමණාකාරීත්වය

DGM Social Security

සාමාන්‍යාධිකාරි

දුරකතන : +94 11 2886581
ෆැක්ස් : +94 112 886581
ඊ-මේල් :
gm@ssb.gov.lk

DGM Social Security

කල්හාරි ද සිල්වා මහත්මිය

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී
(සමාජ ආරක්ෂණ)

දුරකතන : +94 11 2886582
ෆැක්ස් : +94 112 886582
ඊ-මේල් :
dgm.socialsecurity@ssb.gov.lk

DGM Social Security

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී
(මුදල්)

දුරකතන :+94 11 3355546
ෆැක්ස් : +94 112 886583
ඊ-මේල් :
dgm.finance@ssb.gov.lk

Internal Auditor

අජිත් කුමාර මහතා

අභ්‍යන්තර විගණක

දුරකතන :+94 11 2865820
ඊ-මේල් :int.audit@ssb.gov.lk

AGM Social Security

කපිල ක්‍රිෂාන්ත මහතා

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි
(සමාජ ආරක්ෂණ)

දුරකතන :+94 11 5745357
ෆැක්ස් : +94 11 2886582
ඊ-මේල් :
agm.socialsecurity@ssb.gov.lk

Internal Auditor

නිල්මිණී කේ හේරත්
මහත්මිය

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (පාලන අංශය)

දුරකතන :+94 11 2886584
ෆැක්ස් : +94 11 2886584
ඊ-මේල් :agm.admin@ssb.gov.lk


AGM Pension & Insurance

ශ්‍යාමලි ප්‍රින්සි හෙට්ටිආරච්චි මෙය

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී
(විශ්‍රාම වැටුප් හා රක්ෂණ)

දුරකතන :+94 11 3108500
ෆැක්ස් : +94 11 886582
ඊ-මේල් :
agm.pension.ins@ssb.gov.lk

AGM Social Security

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (මුදල්)

දුරකතන :+94 11 3883966
ෆැක්ස් : +94 11 2886583
ඊ-මේල් :agm.finance@ssb.gov.lk

 

Manager Policy

එම්.එම්.මානෙල් ජයසේකර
මහත්මිය

කළමණාකාරිනි (ඔප්පුසේවා)

දුරකතන :+94 11 2886585 - 86
ඊ-මේල් :mgr.policy@ssb.gov.lk

Manager Insurance

ඩබ්ලිව්.සාවිත්‍රි.ඒම්.ගුණතිලක මෙය

කළමණාකාරිනි (රක්ෂණ)

දුරකතන :+94 11 2886585 - 86
ඊ-මේල් :mgr.insurance@ssb.gov.lk

Manager IT

ඩී.එස්.ලක්මාල් මහතා

කළමණාකරු (ප්‍රවර්ධන)

දුරකතන :+94 11 2886585 - 86
ඊ-මේල් :mgr.promotions@ssb.gov.lk

Manager Admin

දයානි පුෂ්පලතා මහත්මිය

කළමණාකාරිනි (පාලන අංශය)

දුරකතන :+94 11 2886585 - 86
ඊ-මේල් :mgr.admin@ssb.gov.lk

Manager IT

කළමණාකරු
(තොරතුරු තාක්ෂණ)

දුරකතන :+94 11 2886585 - 86
ඊ-මේල් :mgr.it@ssb.gov.lk

Manager Admin

එච්.ජී.බී. ශිරාණි මෙය

කළමණාකාරිනි (මුදල්)

දුරකතන :+94 11 2886585 - 86
ඊ-මේල් :mgr.finance@ssb.gov.lk

Manager IT

බී.ජී. අමිල කුලතුංග මයා

කළමණාකරු
(රැස්කිරීම්)

දුරකතන :+94 11 2886585 - 86
ඊ-මේල් :mgr.collection@ssb.gov.lk

Manager Admin

කළමණාකරු (විශ්‍රාම වැටුප්)

දුරකතන :+94 11 2886585 - 86
ඊ-මේල් :mgr.pension@ssb.gov.lkදිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ කාර්යය මණ්ඩලය