වෙනත් වැදගත් වෙබ් අඩවි
ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිළ වෙබ් අඩවිය
සමාජ සවිබලගැන්විම් අමාත්‍යාංශය
භාගත කිරීම්
සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩල පනත 1996
සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය සංශෝධිත පනත 1999
ගැසට් පත්‍රය 2006.09.25
බඳවා ගැනීමේ අයදුම්පත
විශ්‍රාම වැටුප් වාරික වගු
ප්‍රකාශ
පත්‍රිකා
වාර්ෂික වාර්තාව
යෝජනා ක්‍රමවල ප්‍රතිලාභ ‍
විශ්‍රාම වැටුප
පූර්ණ අබලතා ප්‍රතිලාභ
අර්ධ අබලතා ප්‍රතිලාභ
මරණ පාරිතෝෂික

chairperson

 

president Minister Deputy Minister Ministry Secratery Chairman Working Director
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ පණිවිඩය ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමාගේ පණිවිඩය
Chairman Working Director Genaral Manager
සභාපතිතුමාගේ පණිවිඩය ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂතුමාගේ පණිවිඩය වැඩ බලන සාමාන්‍යාධිකාරීතුමියගේ පණිවිඩය