அங்கத்துவத் தகவல்கள்
இலங்கை அரசாங்கம்
சமூக வலுவூட்டல் அமைச்சு
இணையத்தில் இருந்து பெறுவதற்கு
1996ஆம் ஆண்டு இ.ச.பா.ச சட்டம்
1999ஆம் ஆண்டு இ.ச.பா.ச சட்டம்
2006ஆம் ஆண்டின் வர்த்தமானி
அங்கத்துவ விண்ணப்பம்
தவணைக்கட்டணம் கணக்கிடல்
சத்தியப்பிரமானம்
துண்டுப் பிரசுரம்
திட்டத்தின் நன்மைகள்
திட்டத்தின் நன்மைகள்
மாதாந்த வாழ்நாள் ஓய்வ+தியம்
முழு அங்கவீனத்திற்கான பிரதிபலன்
பகுதிஅங்கவீனத்திற்கான பிரதிபலன்கள்
மரணப் பணிக்கொடை

விசாரனை

முதற் பெயர்:
இறுதிப் பெயர்
விலாசம் 

நகரம்:

நாடு:
மெயில் :
கையடக்க தொ.இ
தொ.பே. இல:
பெக்ஸ்
திட்டம்
குறிப்பு

தொடர்பு கொள்ள

இ.ச.பா.ச-தலைமை அலுவலகம் இலங்கை சமூகப்பாதுகாப்புச் சபை
இல: 18
ராஜகிரிய வீதி
ராஜகிரிய
தொலைபேசி இல :+94112886580 - 86
மெயில்; :
info@ssb.gov.lk
இணையதளம் : www.ssb.gov.lk
எந்நேரத்திலும் தொடாப்புக் கொள்ள
  • அனைத்து பிரிவுகளுக்கும் உரிய கிராம உத்தியோகத்தர்கள்
  • சமூர்த்தி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள்
  • பிரதேச செயலகங்கள் - சமூக சேவை உத்தியோகத்தர்கள் (ச.சே.உ)
  • மாவட்ட செயலகம் - இ.ச.பா.ச மாவட்ட அலுவலகங்கள

ஏனைய அலுவலர்கள்

இ.ச.பா.ச மாவட்ட அலுவலகம்