වෙනත් වැදගත් වෙබ් අඩවි
ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිළ වෙබ් අඩවිය
සමාජ සවිබලගැන්විම් අමාත්‍යාංශය
භාගත කිරීම්
සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩල පනත 1996
සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය සංශෝධිත පනත 1999
ගැසට් පත්‍රය 2006.09.25
බඳවා ගැනීමේ අයදුම්පත
විශ්‍රාම වැටුප් වාරික වගු
ප්‍රකාශ
පත්‍රිකා
වාර්ෂික වාර්තාව
යෝජනා ක්‍රමවල ප්‍රතිලාභ ‍
විශ්‍රාම වැටුප
පූර්ණ අබලතා ප්‍රතිලාභ
අර්ධ අබලතා ප්‍රතිලාභ
මරණ පාරිතෝෂික

යෝජනා ක්‍රමයන් සඳහා බඳවා ගැනීම

සාමාජිකත්වය ලබා ගත හැකි ස්ථාන

  • ග්‍රාම නිලධාරීන් මගින්
  • සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන් මගින්
  • ප්‍රාදේ‍ශීය ලේකම් කාර්යාල මගින්
  • ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය - දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය
  • ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය මගින්

 

වාරික ගෙවීම් කළ හැකි ස්ථාන

  • ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව, ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව
  • තැපැල් කාර්යාල
  • ග්‍රාම නිලධාරීන්
  • ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල
  • ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය

 

බඳවාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය