அங்கத்துவத் தகவல்கள்
இலங்கை அரசாங்கம்
சமூக வலுவூட்டல் அமைச்சு
இணையத்தில் இருந்து பெறுவதற்கு
1996ஆம் ஆண்டு இ.ச.பா.ச சட்டம்
1999ஆம் ஆண்டு இ.ச.பா.ச சட்டம்
2006ஆம் ஆண்டின் வர்த்தமானி
அங்கத்துவ விண்ணப்பம்
தவணைக்கட்டணம் கணக்கிடல்
சத்தியப்பிரமானம்
துண்டுப் பிரசுரம்
திட்டத்தின் நன்மைகள்
திட்டத்தின் நன்மைகள்
மாதாந்த வாழ்நாள் ஓய்வ+தியம்
முழு அங்கவீனத்திற்கான பிரதிபலன்
பகுதிஅங்கவீனத்திற்கான பிரதிபலன்கள்
மரணப் பணிக்கொடை

திட்டத்திற்கான அங்கத்துவம்

அங்கத்துவம் வகிக்கும் நபருக்கான அடிப்படைத் தகைமை

 • கிராம சேவகர்
 • சமுர்த்தி அபிவிருத்தி அதிகாரி
 • பிரதேச செயலாளர்
 • பிரதேச செயலாளர் - இ.ச.அ.ச - மாவட்டக் காரியாலயம்
 • இ.ச.அ.ச தலைமைக் காரியாலயம்
 • இ.ச.அ.ச அங்கீகாரம் பெற்ற ஏனைய அதிகாரிகள்

 

அங்கத்துவம் வகிக்கும் இடங்கள்

 • அரச வங்கிகள் - இலங்கை வங்கி , மக்கள் வங்கி , தேசிய சேமிப்பு வங்கி
 • அஞ்சல் அலுவலகங்கள்
 • அதிகாரம் பெற்ற கிராம உத்தியோகத்தர்கள்
 • பிரதேச செயலகம்
 • இ.ச.பா.ச மாவட்ட அலுவலகம்
 • இ.ச.பா.ச தலைமை அலுவலகம்