වෙනත් වැදගත් වෙබ් අඩවි
ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිළ වෙබ් අඩවිය
කාන්තා, ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය
භාගත කිරීම්
සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩල පනත 1996
සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය සංශෝධිත පනත 1999
ගැසට් පත්‍රය 2006.09.25
බඳවා ගැනීමේ අයදුම්පත
විශ්‍රාම වැටුප් වාරික වගු
ප්‍රකාශ
පත්‍රිකා
වාර්ෂික වාර්තාව
යෝජනා ක්‍රමවල ප්‍රතිලාභ ‍
විශ්‍රාම වැටුප
පූර්ණ අබලතා ප්‍රතිලාභ
අර්ධ අබලතා ප්‍රතිලාභ
මරණ පාරිතෝෂික

ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයේ ප්‍රගතිය

2019.12.31 දක්වා ප්‍රගතිය

යෝජනා ක්‍රමයන්හි දායකත්වය ලබා ඇති සාමාජික සංඛ්‍යාව - 715,013
මාසික විශ්‍රාම වැටුප් ලබන සංඛ්‍යාව - 30,598
මරණ පාරිතොෂික ලබාදීම - 2205
අර්ධ අබලතා ප්‍රතිලාභ ලැබූ සංඛ්‍යාව - 72
පූර්ණ අබලතා ප්‍රතිලාභ ලැබූ සංඛ්‍යාව - 28