அங்கத்துவத் தகவல்கள்
இலங்கை அரசாங்கம்
சமூக வலுவூட்டல் அமைச்சு
இணையத்தில் இருந்து பெறுவதற்கு
1996ஆம் ஆண்டு இ.ச.பா.ச சட்டம்
1999ஆம் ஆண்டு இ.ச.பா.ச சட்டம்
2006ஆம் ஆண்டின் வர்த்தமானி
அங்கத்துவ விண்ணப்பம்
தவணைக்கட்டணம் கணக்கிடல்
சத்தியப்பிரமானம்
துண்டுப் பிரசுரம்
திட்டத்தின் நன்மைகள்
திட்டத்தின் நன்மைகள்
மாதாந்த வாழ்நாள் ஓய்வ+தியம்
முழு அங்கவீனத்திற்கான பிரதிபலன்
பகுதிஅங்கவீனத்திற்கான பிரதிபலன்கள்
மரணப் பணிக்கொடை

இலங்கை சமூகப் பாதுகாப்புச் சபை வளர்ச்சி நிலை

30.04.2018 ஆம் திகதி வரையிலான முற்போக்கு

உத்தேசத் திட்டத்தில் அங்கத்துவம் வகிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை 633,745
மாதாந்த ஓய்வூதியம் பெற்றுக் கொள்ளுபவர்களின் எண்ணிக்கை 27495
மரணப் பணிக்கொடை பெறுபவர்களின் எண்ணிக்கை 2106
பகுதி முட நிலைக்கான பணிக்கொடை பெறுபவர்களின் எண்ணிக்கை 71
முழு முட நிலைக்கான பணிக்கொடை பெறுபவர்களின் எண்ணிக்கை 27