වෙනත් වැදගත් වෙබ් අඩවි
ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිළ වෙබ් අඩවිය
සමාජ සවිබලගැන්විම් අමාත්‍යාංශය
භාගත කිරීම්
සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩල පනත 1996
සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය සංශෝධිත පනත 1999
ගැසට් පත්‍රය 2006.09.25
බඳවා ගැනීමේ අයදුම්පත
විශ්‍රාම වැටුප් වාරික වගු
ප්‍රකාශ
පත්‍රිකා
වාර්ෂික වාර්තාව
යෝජනා ක්‍රමවල ප්‍රතිලාභ ‍
විශ්‍රාම වැටුප
පූර්ණ අබලතා ප්‍රතිලාභ
අර්ධ අබලතා ප්‍රතිලාභ
මරණ පාරිතෝෂික

විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනාක්‍රම


යෝජනා ක්‍රමය

ආදායම් සීමාව

වි‍‍ශ්‍රාම වැටුප්

ලබා ගත හැකි ඔප්පු ප්‍රමාණය

සුරැකුම

ආදායම් සීමාවක් නොමැත

රු.1,000 සිට උපරිම සීමාවක්
නොමැත

එකක් හෝ කීපයක්

ආරස්සාව

ආදායම් සීමාවක් නොමැත

රු.1,000 සිට උපරිම සීමාවක්
නොමැත

එකක් හෝ කීපයක්

විශේෂිත යෝජනා ක්‍රම


යෝජනා ක්‍රමය

අමාත්‍යාංශය/ දෙපාර්තමේන්තුව / ආයතනය

අදාල ‍ක්ෂේත්‍රය

හෙළවෙද රැකවරණ

දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

දේශිය වෛද්‍ය වරුන්

සේසත

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය

විදේශ සේවා නියුක්තිකයින්

රන්දළු

කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය

කුඩා තේ වතු හිමිකරුවන් හා සේවකයින්

රන්සළු

පේෂ කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව

අත්යන්ත්‍ර පේෂකර්මාන්ත ශිල්පීන්

රුසිරු

රූපාලාවන්‍ය ශිල්පීන්ගේ සංගමය

රූපලාවන්‍ය ශිල්පීන්

කම්දිරිය

ග්‍රාමීය කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය

කුඩා කර්මාන්ත කරුවන්

රන්දිය සම්ප්‍රදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය කිතුල් නිෂ්පාදන කාර්මිකයින්
සිප්සවිර ජාතික ශිල්ප සභාව හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන්
සරස්වතී සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව කලා කරුවන්