அங்கத்துவத் தகவல்கள்
இலங்கை அரசாங்கம்
சமூக வலுவூட்டல் அமைச்சு
இணையத்தில் இருந்து பெறுவதற்கு
1996ஆம் ஆண்டு இ.ச.பா.ச சட்டம்
1999ஆம் ஆண்டு இ.ச.பா.ச சட்டம்
2006ஆம் ஆண்டின் வர்த்தமானி
அங்கத்துவ விண்ணப்பம்
தவணைக்கட்டணம் கணக்கிடல்
சத்தியப்பிரமானம்
துண்டுப் பிரசுரம்
திட்டத்தின் நன்மைகள்
திட்டத்தின் நன்மைகள்
மாதாந்த வாழ்நாள் ஓய்வ+தியம்
முழு அங்கவீனத்திற்கான பிரதிபலன்
பகுதிஅங்கவீனத்திற்கான பிரதிபலன்கள்
மரணப் பணிக்கொடை

திட்டங்கள்
ஓய்வூதியம் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்புப் பிரதிலாபத் திட்டம்

திட்டத்தின் பெயர்கள்

வருமான வரையறை

மாதாந்த ஓய்வூதியம்

ஆவணங்களின்.எண்

சுரகும

வரையறை

1000-வரையறையற்ற

ஒன்று அல்லது அதற்கு மேல்

விசேட ஓய்வூதியம் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்புப் பிரதிலாபத் திட்டம்


திட்டங்கள்

அங்கத்துவம் வகிப்பவர்கள்

முன்னெடுத்து செல்பவர்கள்

சேசத

வெளிநாட்டு தொழில் வாய்ப்புக்கள்

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் இலங்கை

ஹெலவெத ரெகவரண

சுதேச மருத்துவர்கள்

ஆயூர்வேத திணைக்களம்

சரஸ்வதி

கலைஞர்கள்

கலாச்சார திணைக்களம்

ரன்தலு

தேயிலைத் தோட்ட தொழிலாளர்கள்

சிறு தேயிலைத் தோட்ட அபிவிருத்தி அதிகார நிலையம்

சிப்சவிர

கைப்பணியாளர்கள்

தேசிய கைப்பணியாளர்கள் சபை

கம்திரிய

சிறிய மற்றும் நடுத்தரமட்ட முயற்சியாளர்கள்

பாரம்பரிய கைத்தொழில் மற்றும் சிறு கைத்தொழில்

அபிவிருத்தி அமைச்சு

ரசிறு

அழகுசாதனத் துறையிலுள்ள
தொழிலாளர்கள்

இலங்கை சமூகப் பாதுகாப்புச் சபை

ரன்சிலு

Hand loom industry

நெசவுத்திணைக்களம் மற்றும் இ.ச.பா.ச