වෙනත් වැදගත් වෙබ් අඩවි
ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිළ වෙබ් අඩවිය
කාන්තා, ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය
භාගත කිරීම්
සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩල පනත 1996
සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය සංශෝධිත පනත 1999
ගැසට් පත්‍රය 2006.09.25
බඳවා ගැනීමේ අයදුම්පත
විශ්‍රාම වැටුප් වාරික වගු
ප්‍රකාශ
පත්‍රිකා
වාර්ෂික වාර්තාව
යෝජනා ක්‍රමවල ප්‍රතිලාභ ‍
විශ්‍රාම වැටුප
පූර්ණ අබලතා ප්‍රතිලාභ
අර්ධ අබලතා ප්‍රතිලාභ
මරණ පාරිතෝෂික
Government Links Government Links Government Links
1996 අංක 17 දරණ සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය පනතින් ස්ථාපිතව 1999 අංක 33 දරණ සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය (සංශෝධිත)පනත මගින් සිය විෂය පථය තව දුරටත් පුළුල් කරමින් සමාජ සවිබලගැන්වීම්, සුභසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය යටතේ ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය ක්‍රියාත්මක වේ.

රාජ්‍ය විශ්‍රාම වැටුපක හිමිකම් නොමැති තැනැත්තන්ගේ ජීවිත සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් ලබා දීම, හදිසි අකර්මන්‍යතාවයන්හිදී හා මරණයේදී මූල්‍ය සහනය ලබා දීම සදහා , විශ්‍රාම වැටුප් හා සමාජ ආරක්ෂණ ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. රජයේ සමාජ ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්තීන් ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාවට නගමින් රාජ්‍ය විශ්‍රාම වැටුපක හිමිකම නොමැති පුරවැසියන් වෙනුවෙන් විශ්‍රාම වැටුප් හා සමාජ ආරක්ෂණ ප්‍රතිලාභ සහතික කිරීම ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයේ කාර්යය භාරය වේ.
Schemes
Schemes
Schemes
president Minister Deputy Minister Ministry Secratery Chairman Working Director
අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගරු අමාත්‍ය පවිත්‍රාදේවි වන්නිආරච්චි මැතිණිය ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය තාරක බාලසූරිය මැතිතුමා ලේකම් ඒ.එස්.එම්.එස්.මහනාම මහත්මිය රාජ්‍ය ලේකම් කේ.ජී.අශෝකා අලවත්ත මහත්මිය
Chairman Working Director
සභාපතිතුමා ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂතුමා